Populacija u Crnoj Gori stari, sve manje djece

U Crnoj Gori je od 2003. do proššle godine broj djece smanjen za 11,5 hiljada, ššto je siguran znak starenja populacije, saopštio je Monstat.

Studiju Djeca u Crnoj Gori-Podaci iz popisa 2011. godine, prezentovali su direktor Monstata Gordana Radojević, ššef predstavnišštva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks i koordinator za ekonomsku politiku UNICEF-a Slobodan Živković.

Podaci su pokazali da u Crnoj Gori žživi 145,12 hiljada djece ispod 18 godina, ššto čini 23,4 odsto od ukupne populacije. Dječaka je 52, a djevojčica 48 odsto, što znači da ima 108 dječaka na 100 djevojčica.

“U periodu između dva popisa, dječija populacija se smanjila za 11,5 hiljada djece do 18 godina, što pokazuje da stanovnišštvo u Crnoj Gori stari”, kazao je ŽŽivković.

Od ukupnog broja djece od ššest do 17 godina u šškolu ne ide pet odsto, odnosno oko 5,3 hiljade.

Najnižža stopa pohađanja šškole zabilježžena je kod egipćanske i romske djece -54, odnosno 51 odsto.

U Crnoj Gori u braku je 310 djece uzrasta od 15 do 17 godina, a od toga je 69 odsto djevojčica. Od ukupnog broja djevojčica koje su rodile, višše od trećine su Romkinje .

Prema podacima proššlogodišnjeg popisa, 443 djeteta od 15 do 17 godina radno je aktivno, ššto je 1,7 odsto od ukupnog broja djece tog uzrasta. Od tog broja, 187 su zapoššljeni, dok je 256 djece spremno da radi ako im posao bude ponuđen.

Rezultati su pokazali da su 34 odsto zaposlene djece Crnogorci, 21 odsto Srbi, a deset Albanci.

Crnogorsko državljanstvo ima 93 odsto djece, dok 26 procenata romske i 32 odsto egipćanske djece nemaju državljanstvo.

Crnogorski je maternji jezik za 39, a srpski za 37 odsto djece, bosanskim govori sedam, a albanskim ššest odsto.

Perks je ukazao na činjenicu da je proces pridružživanja Evropskoj uniji kako za odrasle, značajan i za djecu.

“Donosioci politika i reformi moraju biti upoznati sa najnovijim i kvalitetnim podacima koji mogu pomoći vladi i njenim partnerima da se efikasno adresiraju uska grla koja sprječavaju pozitivne promjene za djecu”, rekao je on.

Perks je upozorio da jedan od dosljednih nalaza u izvješštaju pokazuje da postoji mala grupa djece koja ne užživaju sva prava u pogledu obrazovanja, razvoja i ostalih blagostanja kao većina djece.

Prema njegovim riječima, dječji rad u kombinaciji sa nedostatkom adekvatnog obrazovanja sprječava djecu od razvijanja njihovog punog potencijala.

Izvor: MINA

Leave a Reply