Educo-kreativni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

Defektološki tretman

Logopedski tretman

Edukativne radionice

Kreativne radionice

Sport i rekreacija

Psihosocijalne radionice

 

 

Educo-kreativni centar vašem djetetu obezbjeđuje kvalitetan i stručan tretman, svakim radnim danom, u trajanju od tri sata.

Timski pristup i sistematsko djelovanje na razvoj intelektualnog, senzornog, tjelesnog, psihomotornog, jezičkog, emocioalnog i socijalnog ponašanja i samim tim pravilno usmjeravanje cjelokupnog razvoja djece.

Stvaranje uslova za pravilan psihočzicki razvoj i osposobljavanje za integraciju u socijalnu sredinu.

Unaprjeđenje života djece i pružanje neposredne podrške porodici organizovanjem savjetovalište za roditelje.

Rad Educo-kreativnog centra obuhvata:

Defektološki tretman

Dva puta nedeljno – individualni rad (u zavisnosti od invaliditeta: trening i stimulacija perceptivnih,motoričkih i kognitivnih sposobnosti; reedukacija psihomotorike; trening orjentacije u prostoru; učenje i razvoj aktivnosti samoposluživanja; upoznavanje i primjena neophodnih pomagala;kooperativno učenje, radno-okupacione aktivnosti).

Logopedski tretman

Jedan put nedeljno – individualni rad.

Edukativne radionice

Dva puta nedeljno – grupni rad (vaspitno-obrazovne radionice, sticanje novih znanja i priprema za školu) i školica engleskog jezika.

Kreativne radionice

Svakim radnim danom – grupni rad (likovna radionica praćena muzičkim aktivnostima koja podstiče dječje stvaralaštvo i utiče na bolje i kvalitetnije korištenje slobodnog vremena).

Sport i rekreacija

Dva puta nedeljno – grupni rad uz individualni pristup (poboljšanje motorike, ravnoteže, koordinacije i unaprijeđenje zdravlja).

Psihosocijalne radionice

Dva puta nedeljno (sticanje socijalnih vještina, i vještina komunikacije, prepoznavanje ličnih interesovanja, jačanje samopouzdanja, samostalniji i kvalitetniji život i interakcija sa drugom djecom kroz rad u grupi).

Aktivnosti izvodi stučni tim Educo-kreativnog centra: defektolozi, logoped, dipl.slikar, profesor fizičkog vaspitanja, nastavnik engleskog jezika, psiholog kao i druga kompetentna lica koja imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju.

Za djecu i mlade sa problemima u ponašanju individualni, grupni rad i savjetovalište vodi specijalni pedagog.

 

Kontakt tel:

067/617 104

069/100 940

 

Adresa:

Marka Miljanova 32

81000 Podgorica

Leave a Reply