Danas je Međunarodni dan djeteta

U svjetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javno mnjenje i ustanove na potrebu zaštite maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta. Međunarodni dan djeteta se obilježava u svijetu od 20. novembra 1989. godine.

Obilježavanjem ovog dana se žele podstaći organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ona temelj izgradnje naprednog društva. Osnova za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade sarađujući i odrastaju sa spoznajom o međuzavisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se, na primjer, iskorištavaju kao radna snaga, učestvuju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju..

Tokom posljednjih deset godina preko 2 miliona djece je poginulo u ratovima. Od posljedica rata 10 miliona djece iz cijelog svijeta ima teška psihička oštećenja, 30 miliona djece živi u ratnim područjma, a u 26 zemalja svijeta djeca ispod 15 godina su vojnici na zadatku.

U Crnoj Gori se povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta ombudsman Šućko Baković sastao sa djecom iz Centra za djecu i mlade, koja su mu ukazala na probleme sa kojima se suočavaju. Problem koji je izazvao najviše polemike i zabrinutost ombudsmana je optužba da u podgoričkim domovima zdravlja postoje ozbiljni oblici diskriminacije djece sa posebnim potrebama.

Učenica Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine, Anđela Dragović kazala je da u zdravstvenim ustanovama u Podgorici postoje slučajevi diskriminacije osoba sa hendikepom.

„Pa na primjer, doktori neće da nas prime. Ja lično sam dobila uput kod stomatologa ali ona nije htjela da me primi zbog mog hendikepa . Njene riječi su bile „ne zanima me što je slijepa”. Ja sam to shvatila kao diskriminaciju”, kazala je Dragović.

Ombudsman joj je objasnio da još nije kasno da se tim povodom obrati zaštitniku ljudskih prava, da navede o kojoj se zdravstvenoj ustanovi radi, koja je smjena bila pomenuta doktorica, kao I da može priložiti kopiju uputa.

Institucija Ombudsmana će uskoro početi novi projekat kako bi bila bolje zaštićena dječja prava u Crnoj Gori, koji će zove Zlatni savjetnik. Ombudsman će raspisati konkurs za svu djecu koja žele da im se priključe, koja žele da rade sa njima, da podnose predloge i da se uključe u sam rad na pritužbama, onoliko koliko budu mogla i spremna.

Povodom Međunarodnog dana djeteta u plenarnoj sali crnogorske Skupštine u ponedjeljak 21. Novembra biće organizovano treće zasijedanje Dječjeg parlamenta.

Na pitanja oko 60 djece iz 29 osnovnih i 10 srednjih škola odgovaraće poslanici Skupštine i ministri Vlade. Skup je inicirao Lokalni dječji parlament Podgorice i članovi đačkih parlamenata iz osnovnih i srednjih škola. a njegova glavna tema biće afirmacija prava djece sa smetnjama u razvoju, odnosno njihova socijalna i obrazovna inkluzija.

U skladu sa  Konvencijom Ujedinjenih nacija, čiji je potpisnik I Crna Gora,osnovna dječja prava su: pravo na preživljavanje (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard); razvojno pravo (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet); pravo učestvovanja (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama); pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:

– Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog pola, boje kože, jezika ili religije;
– Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite kao i zdravstvne preventive i medicinske brige;
– Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Osim toga im se mora obezbijediti posjeta školama koje bi ih mogle dalje obrazovati;
– Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i učešće u kulturnim i umjetničkim manifestacijama;
– Djeca i mladi imaju pravo da se informišu, da slobodno kažu svoje mišljenje i da budu saslušani;
– Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili vaspitači ne smiju primjenjivati silu i zloupotrebu, zlostavljanje je zabranjeno;
– Djeca i mladi imaju pravo da u ratu i bjegstvu prime posebnu pomoć i zaštitu;
– Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i od seksualnog zlostavljanja;
– Djeca i mladi imaju pravo da žive sa svojim roditeljima i da imaju kontakt sa oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno;
– Djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje kao i na aktivno učešće u društvenom životu.

Leave a Reply